-  سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸

شركت پتروفرهنگ (سهامي خاص) در تاريخ 2/4/1387 به صورت سهامي خاص تأسيس شده و طي شمارة 324859 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. در حال حاضر نيز جزء واحدهاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان است. مركز اصلي شركت در تهران،  خیابان حضرت ولیعصر، میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 10، طبقه ششم مي باشد.